عنوان دانلود
آیین نامه اجرایی ثبت پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدید آوران در آنها
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاء هیات علمی دانشگاه های کل کشور
آیین نامه نحوه تاسیس واحد های پژوهشی در دانشگاه ها
آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها،پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدید آوران در آنها
آیین نامه داخلی طرح پسا دکتری دانشگاه صنعتی شیراز
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمنهای علمی ایران
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها
آیین نامه حفاظت و نگهداری از منایع، تجهیزات و فضاهای کتابخانه ای دانشگاه
آيين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۰۶/۳۰
شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹۰/۰۶/۰۲
اصلاحیه آيين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۰۶/۳۰
توضیحات و اصلاحات آيين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۰۶/۳۰
دستورالعمل اخذ تضامین مربوط یه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاء هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
آیین‌نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور
دستورالعمل تشکیل کمیته پدافند غیر عامل در دانشگاه ها و مراکز عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دستورالعمل حمایت از طرحهای فناورانه درون دانشگاهی
دستورالعمل شرکت در کنفرانس های خارج از کشور سال ۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی شیراز
سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری
شیوه نامه اجرائی سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری
شیوه نامه حمایت از هسته های دانشجویی مساله محور(طرح شهید احمدی روشن)
سند فرایند فرصت مطالعاتی بلند مدت خارج از کشور اعضاء هیئت علمی با حمایت مالی دانشگاه
 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
سند وزارت عتف در خصوص آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
مصادیق تخلفات پژوهشی
مصوبه مجلس در خصوص قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
لیست کنفرانسهای داخلی دارای اعتبار
آیین نامه نحوه حمایت پارک های علم و فناوری از فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی در حوزه کارآفرینی و نوآوری
آیین نامه  همایش های علمی
آیین نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان ها و مجامع بین المللی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
دستور العمل اجرائی شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت دانشگاه صنعتی شیراز