نام دستگاه:میکروسکوپ نیروی اتمی ( Atomic Force Microscopy )

 Naio Afm: مدل دستگاه

Nano surf: ساخت کمپانی

 اپراتور:مهندس فیروزه آزادبخت

زمان استفاده: تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل

 

تعداد نمونه

تعرفه به تومان

نوع مشتری

۱

۹۰۰۰۰

مراجعه کننده ی آزاد

۱

مطابق قرارداد

دانشگاه های طرف قرارداد همکاری

----

-----

دانشگاه صنعتی شیراز

 
 
 
 
 
 

 

 

نام دستگاه:UV-VIS Spectrophotometer (طیف سنجی جذبی- فرا بنفش)

 Uvs-2500:مدل دستگاه

 اپراتور:مهندس فیروزه آزادبخت

 زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل

تعداد نمونه

تعرفه به تومان

نوع مشتری

۱

۱۰۰۰۰

مراجعه کننده ی آزاد

۱

مطابق قرارداد

دانشگاه های طرف قرارداد همکاری

----

-----

دانشگاه صنعتی شیراز