سرپرست آزمایشگاه مرکزی جناب آقای دکتر سید جعفر روزگار می باشند.

نام و نام خانوادگی  

 سمت

 پست الکترونیک

      تلفن

     دورنگار

دکتر سید جعفر روزگار

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه

rouzegar@sutech.ac.ir

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵

۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸

 
 

کارشناس آزمایشگاه مرکزی سرکار خانم مهندس فیروزه آزادبخت می باشند.

نام و نام خانوادگی  

 سمت

 پست الکترونیک

تلفن داخلی

      تلفن

     دورنگار

مهندس فیروزه آزادبخت

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

f.azadbakht2284@yahoo.com

۲۸۳۶

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۳

۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۳