بر  طبق اعلام انجمن IEEE بخش ایران، جناب آقای دکتر جمشید آقایی  عضو هیات علمی  دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز عنوان پژوهشگر جوان مهندسی برق  را دریافت کردند.