آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز معاونت پژوهش و فناوری

  تلفن : ۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱           
  فکس :
۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱
 کد پستی : ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

 

نام و نام خانوادگی  سمت تلفن دورنگار پست الکترونیک
دکتر سید جعفر روزگار معاون پژوهشی ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵ ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸ Rouzegar@sutech.ac.ir
بهزاد زارعی مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵ ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸ Zarei@sutech.ac.ir
مهندس  کاظمی کارشناس مسئول ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸ ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸ A.Kazemi@sutech.ac.ir
مهندس  افشاری فر کارشناس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵ ۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸ Afsharifar@sutech.ac.ir