آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز.دفتر مدیریت پژوهش و فناوری

 تلفن : ۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱           
 فکس :
۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱
کد پستی :     ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷