نام و نام خانوادگی  

 سمت

 پست الکترونیک

      تلفن

     دورنگار

دکتر سید جعفر روزگار

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

rouzegar@sutech.ac.ir

۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱

۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  

سمت  

تلفن داخلی

      تلفن مستقیم

     دورنگار

مهندس علی محمد کاظمی

کارشناس پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه

۲۸۴۰

۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱

۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  

    سمت

تلفن داخلی

      تلفن مستقیم

     دورنگار

 بهزاد زارعی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

۲۸۴۴

۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱

۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  

    سمت

تلفن داخلی

      تلفن مستقیم

     دورنگار

مهندس حمیدرضا رضایی

کارشناس پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه

۲۸۴۴

۳۷۳۵۳۵۰۵– ۰۷۱

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  

    سمت

تلفن داخلی

      تلفن مستقیم

     دورنگار

مهندس محمد محسن افشاری فر

کارشناس سامانه پژوهشی

۲۸۴۴

۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱

۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  

    سمت

تلفن داخلی

      تلفن مستقیم

     دورنگار

مهندس فیروزه آزادبخت

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

۲۸۳۶

۳۷۳۵۳۵۰۵ – ۰۷۱

۳۷۲۷۷۶۲۸ – ۰۷۱