اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شیراز در سالهای گذشته

 

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹

دکتر محمدرضا صالحی

دکتر ابراهیم عبیری جهرمی

دکتر جعفر جوانمردی

دکتر طاهر نیکنام

دکتر رضا جاویدان

دکتر جمشید آقایی

دکتر علیرضا ستوده

دکتر علیرضا کشاورز

دکتر علی لشکری

دکتر طاهره بینا زاده

دکتر بهروز صفری نژادیان

دکتر محمد صادق هل فروش

دکتر محمد حسین حیدری

دکتر علی میرزایی

دکتر محمد حسین شفیعی

دکتر علیرضا توکل پور

دکتر هومان شکراللهی

دکتر نجمه نزهت