اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شیراز در سه سال گذشته

 

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

دکتر محمدرضا صالحی

دکتر ابراهیم عبیری جهرمی

دکتر جعفر جوانمردی

دکتر طاهر نیکنام

دکتر رضا جاویدان

دکتر جمشید آقایی

دکتر علیرضا ستوده

دکتر علیرضا کشاورز

دکتر علی لشکری

دکتر طاهره بینا زاده

دکتر بهروز صفری نژادیان

دکتر محمد صادق هل فروش