تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی شیراز و با امضای معاون پژوهشی دانشگاه و  رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان منعقد گردید. موضوع تفاهم نامه همکاری در برگزاری دوره ها، وبینارها و کارگاه های آموزشی برای مخاطبین در راستای آگاه سازی، فرهنگ سازی و مهارت افزایی در حوزه تخصصی انرژی همکاری در انجام پژوهش ها و ممیزی های موردنیاز در حوزه تخصصی انرژی می باشد.