معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور ساماندهی به فعالیت های پژوهشی و علمی اعضای هیات علمی تمامی هم خود را معطوف به توجه جدی و همه جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور با هدف تولید علم و تربیت عالم نموده است. منظور از محوری نمودن پژوهش از یک طرف فعالیت و تصمیم گیری بر اساس منطق و روش علمی و از طرف دیگر عمومیت دادن آن در همه امور است و این یعنی توجه به امر پژوهش به عنوان یک زیربنای اصلی در همه سطوح . معاونت پژوهشی دانشگاه با توجه به رسالت اصلی خود که همانا سیاست گذاری در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه می باشد با همکاری مدیریت های پژوهشی و مدیریت های تابعه  و در چارچوب فعالیت های تعریف شده و وظایف آنها جهت نیل به اهداف خود در قالب شوراهایی که اعضای آن متشکل از اعضای هیات علمی می باشند در زمینه مسائل مطرح شده به هم فکری و شور پرداخته و سپس تصمیم گیری می نماید.     

شرح وظایف معاونت پژوهش و فناوری:
 تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى و نظارت بر حُسن اجراى آنها
 تلاش در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای ارتباط دانشگاه با صنعت
 همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 برنامه ریزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب
 ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوری و مبادله خدمات علمي
 تلاش در جهت سوق پایان نامه ها و رساله هار تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای صنعت کشور
 اجراي كلیه امور قراردادهاي تحقیقاتي بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمي
 انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه